sk en

Kto sme

Komunikácia nie je luxus, ale základný kameň úspešnej existencie spoločnosti na trhu.
Je potrebné komunikovať tak, aby Vás bolo počuť. Dôležitá nie je len sila, ale najmä dynamika,
správne načasovanie a zacielenie komunikácie. Vaša komunikácia by mala byť „forte”.

FORTE Communications je mladá spoločnosť zložená z dlhoročných profesionálov v oblasti komunikácie,
Public Relations a marketingu. Svoje služby poskytujeme domácim aj zahraničným klientom z rôznych oblastí biznisu.

Komunikácia je naša silná stránka. Vedieť navrhnúť efektívne riešenie znamená poznať detailne všetky
jej rozmery. V praxi to znamená, že systematicky zastupujeme záujmy klientov a prinášame im efektívne
riadenie komunikácie.

Pri svojej práci sa riadime etickými zásadami a štandardami riadenia (best business practices).

About us

Communication is not luxury but the key to success in the business of any organization.
When conveying a message, one has to resonate. Along with the intensity, it is in the dynamics, the perfect timing and targeting where your message really counts. You ought to make it „forte“.

FORTE Communications is a team of long-standing communication, PR and marketing professionals providing services to a large scale of local and offshore clients.

Communication is our strength. Knowing effective communication solutions means knowing the smallest details and dimensions of communication. We use our know-how to systematically represent our clients' concerns and manage their communication effectively.

Our work is performed in accordance with ethical principles and best business practices.

Naši partneri

Dlhodobo spolupracujeme s agentúrami združenými vo Worldcom Public Relations Group, najväčšej sieti nezávislých spoločností venujúcich sa Public Relations a poprednou francúzskou komunikačnou spoločnosťou LIGARIS Paris.

ligaris

Our partners

We co-operate with agencies associated in Worldcom Public Relations Group, the world's leading partnership of independently owned public relations counseling firms and LIGARIS Paris, major communication group in France.

ligaris

Služby

Komunikačná stratégia

Základom úspešnej komunikácie je stratégia. Na jej začiatku je potrebné zadefinovať cieľ a odkaz, ktorý chceme komunikovať. Prvým krokom je nájsť spoločný bod medzi predstavami klienta a možnosťami médií a následne identifikovať vhodné témy, nástroje komunikácie, cieľové skupiny a relevantné médiá.

Aktivity

príprava plánu komunikácie, media lobbing, organizovanie formálnych a neformálnych podujatí pre novinárov
(tlačové konferencie, raňajky s novinármi, media tripy...), organizovanie spoločenských a odborných podujatí
pre klientov a partnerov

Vzťahy s médiami

Produktové PR

Interná komunikácia

Krízová komunikácia

Strategické poradenstvo

Services

Communication strategy

Strategy is the prerequisite for successful communication. First of all, one needs to define the goal and the actual message to communicate. To start with, an area of communication commonality between clients' expectations and media feasibility needs to be defined. The topics, communication tools, target groups and media selection come next.

Activities

tailor-made communication plans, media lobbing, organizing formal and informal media events (press conferences, breakfasts, media trips etc.), social and specialized events for clients and business partners

Media relations

Product PR

Internal communication

Crisis communication

Strategic consulting

Kontakt

FORTE Communications
Wilsonova 2
811 07 Bratislava
Slovakia
Katarína BELKOVÁ
Managing Director

Contact

FORTE Communications
Wilsonova 2
811 07 Bratislava
Slovakia
Katarína BELKOVÁ
Managing Director

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by FORTE Communications s.r.o. and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.
Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, FORTE Communications s.r.o. takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.